Slovensky
English

Dnes je 23.05.2024, meniny mß ÄelmÝra. Zajtra Ela.

Meno: Heslo:
Zabudli ste heslo ? | Registrßcia uchßdzaŔa, zamestnßvateża
OBCHODN╔ PODMIENKY
Zamestnßvateż
V┼íeobecn├ę obchodn├ę podmienky

Pri poskytovan├ş slu┼żieb spolo├Ęnosti PERSONALNY LEASING, s.r.o.

├łl├ínok I. - ├Üvodn├ę ustanovenia

V┼íeobecn├ę obchodn├ę podmienky upravuj├║ podmienky pou┼ż├şvania internetov├ęho serveru poskytuj├║ceho slu┼żby v oblasti ponuky a dopytu pracovn├Żch pr├şle┼żitosti.
1. Prev├ídzkovate┬żom internetov├ęho trhu pr├íce ( ├»alej len prev├ídzkovate┬ż) www.hladajpracu.sk je spolo├Ęnos┬Ł PERSONALNY LEASING, s.r.o., so s├şdlom v Bratislave, P├íri├Ękov├í 18, I├łO: 36 753 963 zap├şsan├í v Obchodnom registri Okresn├ęho s├║du Bratislava I, odd. Sro, vlo┼żka ├Ę. 45120/B
2. Objedn├ívate┬ż slu┼żieb (├»alej len objedn├ívate┬ż) je ka┼żd├í fyzick├í alebo pr├ívnick├í osoba objedn├ívaj├║ca si slu┼żby u prev├ídzkovate┬ża.

├łl├ínok II. - Objedn├ívanie slu┼żieb a vznik zmluvn├ęho vz┬Łahu

1. Prev├ídzkovate┬ż poskytuje slu┼żby:
o Zverej├▓ovanie pracovn├Żch pon├║k
o Pr├şstup do datab├ízy ┼żivotopisov
o Zverej├▓ovanie reklamn├Żch banerov
o Zverej├▓ovanie loga firiem v ├Ęasti TOP Klienti v sekcii ur├Ęenej pre z├íujemcov o pr├ícu
o Vyhotovenie individu├ílneho dizajnu pracovn├Żch pon├║k na z├íklade po┼żiadaviek objedn├ívate┬ża
o N├ívrh a realiz├ícia ┼ípecializovan├Żch rie┼íen├ş pre zverej├▓ovanie pracovn├Żch pon├║k
2. Objedn├ívanie si jednotliv├Żch slu┼żieb sa uskuto├Ę├▓uje vyplnen├şm pr├şslu┼ín├ęho objedn├ívkov├ęho formul├íra, alebo na z├íklade p├şsomnej (e-mail) objedn├ívky so v┼íetk├Żmi po┼żadovan├Żmi n├íle┼żitos┬Łami.
3. Objedn├ívka nadob├║da platnos┬Ł :
o Potvrden├şm objednania slu┼żby na objedn├ívkovom formul├íri
o V pr├şpade p├şsomnej (e-mail) ┼żiadosti, potvrden├şm p├şsomnou (email) formou obidvoch str├ín.
4. Objedn├ívka mus├ş obsahova┬Ł:
o Obchodn├ę meno a pr├ívnu formu objedn├ívate┬ża
o Adresu objedn├ívate┬ża (ulica, ├Ę├şslo, PS├ł, mesto)
o I├łO objedn├ívate┬ża
o I├ł DPH objedn├ívate┬ża
o Kore┼íponden├Ęn├║ adresu
o Dobu zverejnenia objednanej slu┼żby
o Kontaktn├║ osobu objedn├ívate┬ża ( telef├│n, fax, e-mail)
o ┼ápecifik├íciu objedn├ívanej slu┼żby
5. Objedn├ívate┬ż potvrden├şm objedn├ívky d├íva s├║hlas prev├ídzkovate┬żovi na uverejnenie jeho osobn├Żch ├║dajom v r├ímci charakteru jednotliv├Żch slu┼żieb.
6. Za obsah a gramatick├║ spr├ívnos┬Ł inzercie zodpoved├í objedn├ívate┬ż. Objedn├ívate┬ż sa zav├Ązuje, ┼że obsah vlo┼żenej inzercie nie je v rozpore s ├║├Ęelom tohoto Serveru, so z├íkonmi, obecn├Żmi pr├ívnymi a etick├Żmi normami. Z├írove├▓ je zak├ízan├ę zad├íva┬Ł inzerciu s ponukou pr├íce ak├ęhoko┬żvek podvodn├ęho charakteru, pon├║k ktor├ę by viedli k obch├ídzaniu z├íkona. Prev├ídzkovate┬ż si vyhradzuje pr├ívo na nezaradenie tak├Żchto pon├║k na str├ínke www.hladajpracu.sk.

├łl├ínok III. - Finan├Ęn├ę podmienky

1. Aktu├ílne ceny slu┼żieb s├║ zverejnen├ę na serveri www.hladajpracu.sk. Tieto ceny s├║ platn├ę v de├▓ objednania si slu┼żby a po├Ęas celej doby zmluvn├ęho vz┬Łahu. Ceny za slu┼żby s├║ uveden├ę s DPH.
2. V de├▓ potvrdenia zmluvn├ęho vz┬Łahu je zaslan├í z├ílohov├í fakt├║ra s dobou splatnosti siedmich dn├ş. Po uhraden├ş z├ílohovej fakt├║ry sa prev├ídzkovate┬ż zav├Ązuje vystavi┬Ł da├▓ov├Ż doklad do siedmich dn├ş.
3. V pr├şpade ome┼íkania platby zo strany objedn├ívate┬ża je prev├ídzkovate┬ż opr├ívnen├Ż ├║├Ętova┬Ł za ka┼żd├Ż de├▓ ome┼íkania pen├íle vo v├Ż┼íke 0,05% z dl┼żnej ├Ęiastky. Pokia┬ż platba nebude uskuto├Ęnen├í, Prev├ídzkovate┬ż m├í pr├ívo odmietnu┬Ł Objedn├ívate┬żovi objednan├ę slu┼żby spr├şstupni┬Ł.

├łl├ínok IV. - Reklama├Ęn├Ż poriadok

1. Objedn├ívate┬ż m├í pr├ívo na reklam├íciu, ak nastala chyba na strane dod├ívate┬ża a m├í pr├ívo po┼żadova┬Ł od prev├ídzkovate┬ża primeran├║ n├íhradu ┼íkody, ktor├í mu vznikla.
2. Za chybu, na ktor├║ sa vz┬Łahuje reklama├Ęn├Ż poriadok sa pova┼żuje v├Żpadok servera po dobu najmenej 24 hod├şn za 30 dn├ş.
3. Pr├ívo na reklam├íciu m├í objedn├ívate┬ż do siedmich dn├ş od doby kedy dan├║ skuto├Ęnos┬Ł zistil.

├łl├ínok V. - Z├ívere├Ęn├ę ustanovenia

1. V┼íetky vz┬Łahy neobsiahnut├ę vo v┼íeobecn├Żch obchodn├Żch podmienkach sa riadia platn├Żmi pr├ívnymi predpismi SR.
2. Zmluvn├ę strany sa zav├Ązuj├║ dodr┼żiava┬Ł ml├Ęanlivos┬Ł vo├Ęi tret├şm osob├ím.
3. Tieto v┼íeobecn├ę obchodn├ę podmienky nadob├║daj├║ platnos┬Ł d├▓a 1.9.2008.