Slovensky
English

Dnes je 13.06.2024, meniny mŠ Anton. Zajtra Vasil.

Meno: Heslo:
Zabudli ste heslo ? | RegistrŠcia uchŠdzaŤa, zamestnŠvateĺa
OBCHODN… PODMIENKY
UchŠdzaŤ o prŠcu

VŇ°eobecn√© ustanovenia

1. Spolo√®nos¬Ě PERSONALNY LEASING, s. r. o. , so s√≠dlom P√°ri√®kov√° 18, 821 08 Bratislava, I√ąO: 36 753 963, spolo√®nos¬Ě zap√≠san√° v Obchodnom registri vedenom Okresn√Ĺm s√ļdom Bratislava I, oddiel Sro, vloŇĺka √®. 45120/B je prev√°dzkovate¬ĺom internetovej str√°nky www.hladajpracu.sk (√Įalej len ‚ÄěPrev√°dzkovate¬ĺ‚Äě). Prev√°dzkovate¬ĺ je opr√°vnen√Ĺ poskytova¬Ě inzertn√Ĺ a reklamn√Ĺ priestor a in√© sluŇĺby na str√°nke www.hladajpracu.sk

2. Tieto VŇ°eobecn√© obchodn√© podmienky sluŇĺby hladajpracu.sk (‚ÄěVOP hladajpracu.sk‚Äú) upravuj√ļ vz¬Ěahy medzi Prev√°dzkovate¬ĺom a tret√≠mi osobami, ktor√Ĺm Prev√°dzkovate¬ĺ poskytuje priestor na zverej√≤ovanie pon√ļk pr√°ce a konkr√©tnych pracovn√Ĺch poz√≠ci√≠ a ktor√Ĺm Prev√°dzkovate¬ĺ poskytuje priestor pre h¬ĺadanie pr√°ce.

3. SluŇĺba hladajpracu.sk/SluŇĺby hladajpracu.sk je sluŇĺba prev√°dzkovan√° a poskytovan√° Prev√°dzkovate¬ĺom na str√°nke www.hladajpracu.sk (‚ÄěStr√°nka‚Äú). Konkr√©tny rozsah poskytovan√Ĺch sluŇĺieb z√°vis√≠ od aktu√°lnej ponuky Prev√°dzkovate¬ĺa a od dohody s Prev√°dzkovate¬ĺom.

Obchodné podmienky uchádzaèa o prácu

1. Uch√°dza√®om o pr√°cu je fyzick√° osoba, ktor√° si h¬ĺad√° pr√°cu a vyuŇĺ√≠va SluŇĺbu hladajpracu.sk na Str√°nke jedn√Ĺm z nasledovn√Ĺch sp√īsobov alebo kombin√°ciou uveden√Ĺch sp√īsobov:
a) pridanie Ňĺivotopisu alebo √ļdajov Uch√°dza√®a o pr√°cu do datab√°zy Uch√°dza√®ov o pr√°cu
b) prij√≠manie inform√°ci√≠ pod¬ĺa krit√©ri√≠ zadan√Ĺch Uch√°dza√®om o pr√°cu o aktu√°lnych ponuk√°ch pr√°ce zverejnen√Ĺch Objedn√°vate¬ĺmi prostredn√≠ctvom elektronickej poŇ°ty
c) spr√≠stupnenie a prezeranie pon√ļk pr√°ce zverejnen√Ĺch Objedn√°vate¬ĺmi
d) in√© √®innosti pod¬ĺa aktu√°lnej ponuky SluŇĺby hladajpracu.sk

2. Prev√°dzkovate¬ĺ poskytuje SluŇĺbu hladajpracu.sk Uch√°dza√®om o pr√°cu bezplatne, pri√®om pre vyuŇĺ√≠vanie niektor√Ĺch SluŇĺieb hladajpracu.sk Prev√°dzkovate¬ĺ vyŇĺaduje, aby sa Uch√°dza√® o pr√°cu zaregistroval. Pri registr√°cii Uch√°dza√® o pr√°cu uvedie prihlasovacie meno a heslo. Registr√°cia umoŇĺ√≤uje Uch√°dza√®om o pr√°cu prid√°va¬Ě svoje √ļdaje a/alebo Ňĺivotopis do datab√°zy Uch√°dza√®ov o pr√°cu. Uch√°dza√® o pr√°cu, ktor√Ĺ m√° z√°ujem o zasielanie aktu√°lnych pon√ļk pr√°ce Objedn√°vate¬ĺov, uvedie pri registr√°cii svoj email a s√ļ√®asne si zvol√≠ kateg√≥riu pracovn√Ĺch pon√ļk, o zasielanie ktor√Ĺch m√° z√°ujem (‚ÄěAgent pre ponuky‚Äú). Prev√°dzkovate¬ĺ si vyhradzuje pr√°vo kapacitne obmedzi¬Ě po√®et zvolen√Ĺch kateg√≥ri√≠ pracovn√Ĺch pon√ļk a po√®et zasielan√Ĺch pracovn√Ĺch pon√ļk.

3. Registrovan√Ĺ Uch√°dza√® o pr√°cu je opr√°vnen√Ĺ kedyko¬ĺvek poŇĺiada¬Ě o zruŇ°enie svojej registr√°cie a v√Ĺmaz svojich √ļdajov z datab√°zy Prev√°dzkovate¬ĺa a Prev√°dzkovate¬ĺ je povinn√Ĺ mu vyhovie¬Ě. Uch√°dza√® o pr√°cu, ktor√Ĺ pridal svoje √ļdaje alebo Ňĺivotopis do datab√°zy Uch√°dza√®ov o pr√°cu, m√īŇĺe kedyko¬ĺvek svoje √ļdaje opravi¬Ě alebo aktualizova¬Ě, poŇĺiada¬Ě Prev√°dzkovate¬ĺa o ozn√°menie √ļdajov, ktor√© s√ļ zaraden√© v datab√°ze alebo poŇĺiada¬Ě Prev√°dzkovate¬ĺa o opravu t√Ĺchto √ļdajov.

4. Uch√°dza√® o pr√°cu, ktor√Ĺ zad√°va svoje √ļdaje alebo Ňĺivotopis do datab√°zy Uch√°dza√®ov o pr√°cu, je povinn√Ĺ uvies¬Ě ur√®enie pohlavia, kontaktn√Ĺ √ļdaj (e-mail, telef√≥n, adresa), najvyŇ°Ň°ie dosiahnut√© vzdelanie, pracovn√ļ poz√≠ciu a pracovn√ļ oblas¬Ě, o ktor√ļ m√° z√°ujem a dobu zverejnenia svojich √ļdajov v datab√°ze Uch√°dza√®ov o pr√°cu. Zadanie ak√Ĺchko¬ĺvek √ĮalŇ°√≠ch √ļdajov je v√Ĺlu√®ne na rozhodnut√≠ Uch√°dza√®a o pr√°cu, pri√®om Prev√°dzkovate¬ĺ neeviduje d√°tum narodenia ani rodn√© √®√≠slo Uch√°dza√®ov o pr√°cu ani in√© osobitn√© kateg√≥rie osobn√Ĺch √ļdajov v zmysle ¬ß 8 z√°kona √®. 428/2002 Z.z. o ochrane osobn√Ĺch √ļdajov v znen√≠ neskorŇ°√≠ch predpisov (z√°kon o ochrane osobn√Ĺch √ļdajov).

5. Uch√°dza√® o pr√°cu poskytnut√≠m svojich osobn√Ĺch √ļdajov zmysle ustanovenia ¬ß 7 z√°kona o ochrane osobn√Ĺch √ļdajov d√°va s√ļhlas Prev√°dzkovate¬ĺovi so zaraden√≠m svojich osobn√Ĺch √ļdajov do datab√°zy Uch√°dza√®ov o pr√°cu na dobu ur√®en√ļ Uch√°dza√®om o pr√°cu pri zadan√≠ √ļdajov alebo Ňĺivotopisu, a to za √ļ√®elom zaradenia do datab√°zy Uch√°dza√®ov o pr√°cu a spr√≠stupnenia Objedn√°vate¬ĺom. Prev√°dzkovate¬ĺ je na z√°klade uveden√©ho s√ļhlasu opr√°vnen√Ĺ z√≠skava¬Ě, zhromaŇĺ√Įova¬Ě, uchov√°va¬Ě, likvidova¬Ě, zverej√≤ova¬Ě prostredn√≠ctvom siete internet, spr√≠stup√≤ova¬Ě Objedn√°vate¬ĺom ako aj in√Ĺm sp√īsobom sprac√ļva¬Ě osobn√© √ļdaje t√Ĺkaj√ļce sa Z√°ujemcov o pr√°cu. Po uplynut√≠ doby stanovenej Uch√°dza√®om o pr√°cu pri zadan√≠ svojich √ļdajov alebo Ňĺivotopisu bud√ļ osobn√© √ļdaje Uch√°dza√®a o pr√°cu zlikvidovan√© a vymazan√© z Datab√°zy vo vlastn√≠ctve Poskytovate¬ĺa.

Bezplatna inzercia zdarma | Pracovne ponuky v zahranici | Praca a brigady v zahranici | Volne pracovne miesta v zahranici | Praca a brigady v zahranici | Personalny leasing | Pracovna agentura bratislava | Ponuka prace v rakusku | Praca a brigady v zahranici | Praca a brigady v zahranici | Brigady a brigada v zahranici | Brigada na leto v zahranici | Letne brigady v zahranici | Modelingova agentura bratislava | Dovolenka last minute | Dovolenka a ubytovanie v chorvatsku | Lacne letenky online | Najlacnejsie letenky online | Bezlepkova pizza bratislava | Inzercia Praca | Praca a brigady v zahranici | Dovolenky last minute | Dovolenky a zajazdy online | Lacne letenky pre firmy | Ponuka prace v rakusku | Donaska pizze a jedla bratislava | Tvorba web stranok bratislava